Regulamin

Sklep prowadzony jest przez firmę:

Paraelement Krzysztof Romicki
ul. Wielicka 36
02-657 Warszawa
NIP: 529-129-42-78
 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep internetowy
 2. Sprzedaż odbywa się pomiędzy sklepem internetowym Paraelement, zwanym dalej Sprzedawcą, Sprzedającym lub Sklepem, a składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym lub Klientem.
 3. Każdy klient dokonujący zakupów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Niniejszy regulamin jest w intencji Sprzedającego w pełni zgodny z obowiązującym prawem. Gdyby jednak którykolwiek z punktów tego regulaminu okazał się niezgodny z przepisami, ważność traci jedynie ten punkt
 5. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad. Ze względu na specyfikę działalności i rodzaj produktów, niektóre towary wymagać mogą przetestowania, ustawienia lub regulacji i w związku z tym mogą nosić ślady uruchomienia, co jest normalne w przypadku napędów, wózków i silników, które w określonych przypadkach muszą być uruchomione przed wydaniem ich Kupującemu
 6. Wszystkie ceny produktów przeznaczonych do sprzedaży w Polsce, a oferowanych w sklepie zawierają podatek vat, chyba, że jest to opisane inaczej.
 7. Polskojęzyczna wersja sklepu co do zasady przeznaczona jest dla Klientów z terenu Polski. Nie wszystkie towary z polskojęzycznej wersji sklepu można wysłać za granicę ze względu na charakter oferowanych przez sklep produktów.
 8. Produkty przeznaczone do sprzedaży poza Unię Europejską są objęte zerową stawką VAT, jednak zgodnie z punktem 7 nie gwarantujemy pełnej dostępności towarów do sprzedaży za granicę.
 9. Sklep oferuje również produkty wyprzedażowe, które są wyraźnie zaznaczone, podobnie jak stawka podatku vat, którą są objęte. W przypadku produktów używanych wiele z nich jest własnością prywatną, a nasz sklep jedynie prezentuje je w imieniu właścicieli. W takim przypadku nasza firma nie pośredniczy w ich sprzedaży, a jedynie kontaktuje ze sobą kupujących i sprzedających.
 10. Płatność za zamówienia następuje w jednym z poniższych sposobów:
  1. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy przed dostawą
  2. za pobraniem (gotówką przekazaną kurierowi)
  3. w systemie ratalnym Santander
  4. przy współpracy z firmą leasingową Leaselink
  5. gotówką podczas odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy
  6. kartą kredytową lub płatniczą poprzez firmę Dotpay.pl
  7. poprzez system płatności elektronicznych DotPay.pl
 11. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur i innych dokumentów w wersji elektronicznej
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane Kupującego
 13. W przypadku wyboru elektronicznych form płatności (przelew błyskawiczny, karta płatnicza, PayPal itp) Sklep może doliczyć opłatę za transakcję w wysokości poniesionych przez siebie kosztów. Każdorazowo łączne koszty są wyszczególniane w podsumowaniu zamówienia.
 14. Większość produktów ze względu na swój charakter jest produkowana lub montowana na zamówienie.

Prawo do zwrotu

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może, zgodnie z obowiązującym prawem, od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu wydania mu towaru. Jako datę wydania towaru rozumie się moment, w którym Konsument odebrał towar osobiście lub kurier dostarczył przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres.
 2. Gwarantowana przez przepisy możliwość zwrotu towaru dotyczy jedynie Konsumentów, dla których zakup nie był związany z działalnością gospodarczą.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca rozpoczął wykonanie usługi
  2. której przedmiotem jest rzecz wyprodukowana, zmontowana lub skonfigurowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych wymagań lub potrzeb.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące następstwem jej użytkowania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy
 6. Koszty odesłania towaru po odstąpieniu od umowy ponosi Klient.
 7. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku, gdy konsument zaniecha wykonania czynności obsługowych i serwisowcych opisanych w instrukcji obsługi lub oddzielnych przepisach
 8. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku, gdy towar został użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi

Reklamacje

 1. Każdemu klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje  prawo do reklamacji
 2. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona z możliwie jak najkrótszym czasie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od jej złożenia.
 3. W przypadku usterki towaru należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną
 4. Reklamowany towar należy dostarczyć na własny koszt do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje ekspertyzę serwisową
 6. Reklamowany towar należy odebrać osobiście lub pokryć koszty wysyłki w przypadku, gdy istnieje możliwość wysyłki reklamowanego towaru do klienta
 7. Reklamowany sprzęt należy odebrać w ciągu 30 dni od momentu zakończenia procedur serwisowych.  W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu w ciągu 30 dni Sprzedawca może obciążyć Klienta opłatą za przechowywanie, transport i zabezpieczenie towaru.
 8. Większość produktów oferowanych przez Sklep posiada gwarancję producenta. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone przez producenta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 9. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 10. Produkty używane niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidłowo, a także takie, w przypadku których zaniechano wykonania niezbędnych czynności obsługowych, serwisowych zgodnie z harmonogramem nie podlegają reklamacji.

Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie odpowiada na szkody wynikłe z eksploatacji oferowanych towarów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków, kolizji i innych skutków wykonywania lotów.
 3. Należy mieć świadomość, że wykonywanie lotów na paralotni, motolotni, motoparalotni lub na innych statkach powietrznych jest potencjalnie niebezpieczne.
 4. Mimo dołożenia wszelkich starań, Sprzedawca nie odpowiada za skutki ujawnienia się wad w sprzęcie, które mogą mieć bardzo poważne skutki.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe gromadzimy w celu realizacji zamówienia, informowania o zmianach parametrów technicznych oraz w celach marketingowych.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do modyfikacji lub usunięcia danych osobowych, jeśli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami lub
 3. Nie udostępniamy świadomie danych osobowych żadnym innym podmiotom, chyba, że jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub złożenia reklamacji (firmy kurierskie, pośrednicy w płatnościach, systemy ratalne i firmy leasingowe)
 4. Dane są przez nas przechowywane przez okres 3 lat od momentu wprowadzenia ich do systemu i przez 3 lata od momentu ostatniego zamówienia lub kontaktu z naszą firmą. Korespondencja email może przechowywana przez dłuższy okres

Dane osobowe będą przetwarzane przez Paraelement Krzysztof Romicki w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. b) i lit. c) RODO w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu prawnego Paraelement Krzysztof Romicki. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO] w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych;
  2. organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych;
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane w celu wykonania usługi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora przez okres 36 miesięcy od daty wykonanej usługi. Okres ten wynika z zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Paraelement. W uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych Paraelement Krzysztof Romicki na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) – 9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z przedstawicielem administratora.